Ticari Elektronik İleti Aydınlatma Metni


Son güncellenme: 06/05/2024


İşbu Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu SAM Güvenlik ve Koruma Hizmetleri (“SAM”) tarafından bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1-İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik: Ad, Soyad, Cinsiyet Bilgisi, Doğum Tarihi Bilgisi

İletişim: E-posta Adresi, Telefon Numarası, Posta Adresi

Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;

 • SAM etkinliklerine ilişkin reklam/kampanya/promosyon vb. pazarlama faaliyetleri çerçevesinde izin verdiğiniz iletişim kanalları (e-posta, sms, telefon vb.) üzerinden size özel ticari elektronik ileti gönderiminde bulunulması,
 • Tarafınıza düzenli aralıklarla SMS, e-posta, telefon vasıtasıyla ticari ileti gönderiminde bulunulması,
 • Pazarlama süreçleri kapsamında geçmişe dönük alışveriş alışkanlıklarınız ve eğilimlerinizin incelenmesi suretiyle özelleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, yönetimi, sair pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) faaliyetlerinin yürütülmesi ve profilleme yapılmak suretiyle tarafınıza özel kampanyalar, reklamlar vs. oluşturulması,

amaçlarıyla işlenebilecektir.

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, https://www.samguvenlik.com.tr adresi ve/veya iletişim vb. formlar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine

dayanılarak işlenmektedir.

4-Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, destek hizmeti alınan üçüncü kişiler (SMS, e-posta, telefon vasıtasıyla ticari ileti gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM ve yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ve yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları,

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,www.samguvenlik.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Taşıma ve diğer talepleriniz için:

parallax background

100% Güvence

Tüm taşıma süreçlerimiz; zırhlı araçlar, silahlı güvenlik personelleri, korumalı kasalar ve %100 Loyd’s of Londan sigorta güvencesi ile yürütülmektedir.

Sizi arayalım mı?